Adatkezelési tájékoztató

az Egerért Most Egyesület hírleveleire feliratkozók részére

Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel az  Egerért Most Egyesület hírleveleire feliratkozók személyes adatait. A személyes adatok biztonsága  fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások – beleértve  különösen az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) – teljes szem előtt  tartásával végezzük.  

Az Egerért Most Egyesület ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja a hírlevelére feliratkozókat a  személyes adataik kezeléséről, amelyhez az önkéntes hozzájárulásukat kéri:  

1. Adatkezelő  

Az Egerért Most Egyesület hírlevelére feliratkozók személyes adatai adatkezelőjeként az  Egerért Most Egyesület jár el.  

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:  

Székhelye, levelezési címe: 3300 Eger, Széchenyi István utca 23/A. fszt. 1. ajtó  Szervezet nyilvántartási száma: 10-02-0003089 

E-mail: info@egerertmost.hu 

Központi telefonszám: +36 30 253 6437 

Honlap: https://egerertmost.hu/ 

Az adatkezelő képviselője: Kovács-Ferencz László elnök 

Az adatkezelőnek adatvédelmi tisztviselője nincs.  

2. A kezelt személyes adatok meghatározása, az adatkezelés célja és jogalapja  

Az Egerért Most Egyesület a hírleveleire feliratkozók közvetlenül megadott hozzájárulása  alapján kezeli a feliratkozók családi és utónevét, e-mailcímét, telefonszámát és levelezési  címét. A személyes adatok felhasználásának az a célja, hogy az Egerért Most Egyesület az  alapszabályában foglalt céljával és tevékenységével összefüggő hírleveleit az arra  feliratkozók részére eljuttassa, a kapcsolatot velük ilyen módon tartsa.  

(Az Egerért Most Egyesület alapszabályban foglalt célja és tevékenysége: elősegíteni Eger  város fejlődését szakmai rendezvények szervezésével, városfejlesztési programalkotással, a  környezetvédelem és a lakók életminőségének javítása által. Az egyesület célja továbbá  elősegíteni Eger város hagyományainak tiszteletét, növelni Eger jó hírét. Az egyesület  tevékenyen részt kíván venni az Egerből történő elvándorlás megállításában, és szeretné  elősegíteni Eger város fiatalítását, a fiatalság megtartását és városunkba vonzását.)  

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, azaz az érintett  hozzájárulását adta személyes adatainak a fent rögzített célból történő kezeléséhez.  

3. A személyes adatok címzettjei  

A feliratkozók személyes adatai az adatkezelő adatbázisában kerülnek tárolásra, és azok  csak az Egerért Most Egyesület azon ügyintéző munkatársai számára válnak  hozzáférhetővé, akik munkavégzése, illetve feladatának teljesítése érdekében a hozzáférés a  fent meghatározott adatkezelési cél érdekében szükséges.  

Az Egerért Most Egyesület a személyes adatokkal kapcsolatos egyes technikai  (informatikai) műveletek végzésére az alábbi adatfeldolgozókat (tárhelyszolgáltató) veszi  igénybe. 

Tárhelyszolgáltatók adatai:  

Név: Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99. 

Cégjegyzékszám: 01-09-381419 

Telefonszám: +36 1 700 2323 

E-mail: info@mhosting.hu  

Név: The Rocket Science Group, LLC  

Székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE Ste 5000 Atlanta, GA, 30308-2172 US Adószám: EU372008134 

Honlap: www.mailchimp.com  

4. A személyes adatok tárolásának időtartama  

Az Egerért Most Egyesület a feliratkozók személyes adatait a feliratkozás időtartama alatt  őrzi meg. A feliratkozók bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről, és ezzel visszavonhatják az  adatkezeléshez adott hozzájárulásukat. A hírlevélről történő leiratkozás eredményeként az  Egerért Most Egyesület törli az érintett személyes adatait a vonatkozó kérést, leiratkozást  követő legfeljebb 72 órán belül az adatbázisából.  

5. Adatbiztonság  

Az Egerért Most Egyesület számára fontos az Ön adatainak védelme. Technikai  rendszerünket folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy megfelelően  gondoskodhassunk az Ön adatainak biztonságáról és mindig megtesszük azokat a  szükséges és lehetséges intézkedéseket, amelyek célja az Ön adataihoz való illetéktelen  hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása. Megfelelő technikai és szervezési  intézkedéseket vezetünk továbbá be abból a célból, hogy megvédjük az Ön jogszerűen  kezelt adatait a törlődés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. Ezt számos szükséges műszaki  és szervezeti intézkedéssel garantáljuk. Ezek közé tartoznak az adatbiztonság esetleges  megsértésének kezelésére irányuló intézkedések. Azonban figyelembe kell venni, hogy nincs  olyan az interneten való továbbításra, illetve az adatok digitális tárolására szolgáló módszer,  ami teljesen biztonságos lenne. Miután teljes bizonyossággal az adatok biztonsága nem  garantálható, az Egerért Most Egyesület törekszik a személyes adatok és információ  megóvására, és folyamatosan ellenőrzi, fejleszti hálózatának biztonságát.  

6. A feliratkozók érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog  

Az érintett a jogai gyakorlására irányuló, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket az Egerért  Most Egyesület fent megadott elérhetőségei bármelyikére küldheti (írásban / szóban, postai  úton / elektronikus levélben / telefonon / személyesen).  

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:  

– érintett bármikor megkérdezheti, hogy van-e folyamatban adatkezelés rá vonatkozóan,  és jogosult meghatározott információkat megkapni az adatkezeléssel összefüggésben  (hozzáférési jog);  

– bármikor kérheti, hogy a pontatlan adatot az adatkezelő helyesbítse (helyesbítéshez  való jog)  

– meghatározott esetekben az érintett kérheti, hogy az adatkezelő törölje a rá vonatkozó  személyes adatokat (törléshez való jog); 

– a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a  hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az  adatkezelésnek más jogalapja is van, úgy a hozzájárulás visszavonása nem eredményezi  feltétlenül a személyes adat törlését;  

– meghatározott feltételek fennállása esetén az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza  az adatkezelést (adatkezelés korlátozásához való jog);  

– kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles  körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint, hogy ezeket az  adatokat az adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz  való jog)  

Amennyiben úgy véli, hogy az Egerért Most Egyesület megsértette a személyes adatok  védelméhez való jogát, illetve a panasza Egerért Most Egyesület által történő kivizsgálásával  nem elégedett, úgy az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel  rendelkező szerveknél:  

Kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítéségét  (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Tel: 061  391 1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)  

A panaszügyintézés rendje itt érhető el: https://naih.hu/adatkezeles-erintettjekent fordulok-a-hatosaghoz  

Továbbá a jogai megsértése miatt bírósági eljárást is kezdeményezhet, a lakóhelye vagy  tartózkodási helye szerinti törvényszék, vagy az általános szabályok szerint illetékes (Egri  Törvényszék) törvényszék előtt. A bíróságok illetékességi területéről itt tájékozódhat:  https://birosag.hu/birosag-kereso.  

Kelt: 2024. február 15.  

Egerért Most Egyesület  

Adatkezelő