Adatkezelési tájékoztató

az Egerért Most Egyesület támogatóinak részére –

Jelen adatvédelmi tájékoztató ismerteti, hogy az Egerért Most Egyesület milyen módon kezeli, gyűjti és használja fel az
Egyesület támogatóinak személyes adatait. A személyes adatok biztonsága fontos az Egyesület számára, azok kezelését a
mindenkor hatályos jogszabályi előírások – beleértve különösen az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletét
(GDPR) – teljes szem előtt tartásával végzi.
Az Egerért Most Egyesület ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja támogatóit a személyes adataik kezeléséről, amelyhez
az önkéntes hozzájárulásukat kéri:

 1. Adatkezelő:
  Neve: Egerért Most Egyesület
  Székhelye, levelezési címe: 3300 Eger, Fertőbánya utca 26854.
  Szervezet nyilvántartási száma: 10-02-0003089
  Képviselője: Kovács-Ferencz László elnök
  E-mail: info@egerertmost.hu
  Központi telefonszám: +36 30 25 36 437
  Honlapja: https://egerertmost.hu/
  (a továbbiakban: Adatkezelő)
  Az Adatkezelőnek adatvédelmi tisztviselője nincs.
 2. A kezelt személyes adatok meghatározása, az adatkezelés célja és jogalapja:
  Adatkezelő a támogatói közvetlenül megadott hozzájárulása alapján kezeli az érintettek családi és utónevét, lakcímét, emailcímét, telefonszámát és aláírását.
  Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az Egerért Most Egyesület alapszabályában foglalt céljával összefüggésben
  tájékoztathassa támogatóit az Egyesület tevékenységéről, állásfoglalásairól, rendezvényeiről és akcióiról; továbbá
  diskurzust folytathasson támogatóival az Egyesület célját és tevékenységét érintő kérdésekben.
  (Az Egerért Most Egyesület alapszabályban foglalt célja és tevékenysége: elősegíteni Eger város fejlődését szakmai
  rendezvények szervezésével, városfejlesztési programalkotással, a környezetvédelem és a lakók életminőségének javítása
  által. Az egyesület célja továbbá elősegíteni Eger város hagyományainak tiszteletét, növelni Eger jó hírét. Az egyesület
  tevékenyen részt kíván venni az Egerből történő elvándorlás megállításában, és szeretné elősegíteni Eger város fiatalítását,
  a fiatalság megtartását és városunkba vonzását.)
  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, azaz az érintett hozzájárulását adta személyes
  adatainak a fent rögzített célból történő kezeléséhez.
 3. A személyes adatok címzettjei:
  A támogatók személyes adatai az Adatkezelő adatbázisában kerülnek tárolásra, és azok kizárólag az Egerért Most
  Egyesület azon ügyintéző munkatársai számára válnak hozzáférhetővé, akik munkavégzése, illetve feladatának teljesítése
  érdekében a hozzáférés a fent meghatározott adatkezelési cél érdekében szükséges.
  Az Adatkezelő a személyes adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére az alábbi
  adatfeldolgozót (tárhelyszolgáltató) veszi igénybe.
  Tárhelyszolgáltató adatai:
  Név: Websupport Magyarország Kft.
  Székhely: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
  Cégjegyzékszám: 01 09 381419
  Telefonszám: +36 1 700 2323
  E-mail: info@mhosting.hu
 4. Adatkezelés időtartama:
  Az Adatkezelő a támogatói személyes adatait a hozzájárulás megadásától számított 1 évig őrzi meg. Ezen időtartam
  elteltével a támogató személyes adatait az Adatkezelő törli rendszereiből, kivéve, ha jóhiszeműen úgy gondolja, hogy a
  törvény vagy más szabályozás megköveteli tőle azok megőrzését.
  2
  A támogatók bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat, és kérhetik a személyes adataik törlését
  az Adatkezelő adatbázisából a fent meghatározott elérhetőségei bármelyikén. A hozzájárulás visszavonásának
  eredményeként az Adatkezelő törli az érintett személyes adatait a visszavonásra vonatkozó nyilatkozattételt követő
  legfeljebb 72 órán belül az adatbázisából.
 5. Adatbiztonság:
  Az Adatkezelő számára fontos a támogatói adatainak védelme. Az Adatkezelő technikai rendszerét folyamatosan fejleszti
  annak érdekében, hogy megfelelően gondoskodhasson a támogatói adatainak biztonságáról és mindig megteszi azokat a
  szükséges és lehetséges intézkedéseket, amelyek célja a támogatói adataihoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való
  visszaélés megakadályozása. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket vezet továbbá be abból a célból, hogy
  megvédje a támogatói jogszerűen kezelt adatait a törlődés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. Ezt számos szükséges
  műszaki és szervezeti intézkedéssel garantálja. Ezek közé tartoznak az adatbiztonság esetleges megsértésének kezelésére
  irányuló intézkedések. Azonban figyelembe kell venni, hogy nincs olyan az interneten való továbbításra, illetve az adatok
  digitális tárolására szolgáló módszer, ami teljesen biztonságos lenne. Miután teljes bizonyossággal az adatok biztonsága
  nem garantálható, az Adatkezelő törekszik a személyes adatok és információ megóvására, és folyamatosan ellenőrzi,
  fejleszti hálózatának biztonságát.
 6. Jogok és jogorvoslati lehetőségek:
  Az érintett a jogai gyakorlására irányuló, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket az Adatkezelő fent megadott elérhetőségei
  bármelyikére küldheti (írásban / szóban, postai úton / elektronikus levélben / telefonon / személyesen).
  Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:
 • érintett bármikor megkérdezheti, hogy van-e folyamatban adatkezelés rá vonatkozóan, és jogosult meghatározott
  információkat megkapni az adatkezeléssel összefüggésben (hozzáférési jog);
 • bármikor kérheti, hogy a pontatlan adatot az Adatkezelő helyesbítse (helyesbítéshez való jog)
 • meghatározott esetekben az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat
  (törléshez való jog);
 • a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
  visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja is van, úgy a hozzájárulás
  visszavonása nem eredményezi feltétlenül a személyes adat törlését;
 • meghatározott feltételek fennállása esetén az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést
  (adatkezelés korlátozásához való jog);
 • kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
  olvasható formátumban megkapja, valamint, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek
  továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog).
  Amennyiben úgy véli, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, illetve a panasza
  Adatkezelő által történő kivizsgálásával nem elégedett, úgy az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a
  hatáskörrel rendelkező szerveknél:
  Kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítéségét (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa
  utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Tel: 061 391 1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
  A panaszügyintézés rendje itt érhető el: https://naih.hu/adatkezeles-erintettjekent-fordulok-a-hatosaghoz
  Továbbá a jogai megsértése miatt bírósági eljárást is kezdeményezhet, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
  törvényszék, vagy az általános szabályok szerint illetékes (Fővárosi Törvényszék) törvényszék előtt. A bíróságok
  illetékességi területéről itt tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso.

Kelt: 2023. november 15.
Egerért Most Egyesület
Adatkezelő